@yukoim 先生経由

ど素人の勝手な想像だと、ヤーコプ・ブルクハルト大先生によるものだろうか……。